Tag Archives: skincolor

Color should not be the elimination criteria

Color should not be the elimination criteria

Color should not be the elimination criteria રંગ તો ઈશ્વર ની સૌથી સુંદર રચના છે. ઈશ્વર એ કદી રંગ મા ભેદ નથી કર્યો. ઈશ્વર માટે તો દરેક રંગ એ એટલોજ પવિત્ર છે જેટલો પ્રેમ છે. આ તો માણસ છે જે રંગભેદ કરવામાં માને છે. બાકી રંગ અને રૂપ તો આપણા હાથ માજ નથી. એ તો …